اولین نشست منطقه ای سه ی روسای نظام مهندسی در هتل پردیسان برگزار شد

اولین نشست منطقه ای سه ی روسای نظام مهندسی در هتل پردیسان برگزار شد
در این نشست که ویژه استان های گلستان، یزد، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و تهران بوده، 25 نفر از مدیران مسکن و روسای نظام مهندسی حضور داشتند.
از جمله میهمانان شاخص این نشست، می توان به دکتر منوچهر شیبانی اصل؛ مدیرکل دفتر سازمان های نظام مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی و همچنین دکتر بهزاد مافی فر؛ مدیرکل دفتر مقررات ملی کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اشاره کرد.
 اجرای قانون و مقررات کامل کانون ساختمان و ساخت و ساز، برنامه ریزی به منظور نظارت بیشتر و آموزش مهندسان با رویکرد ارتقاء دانش، مهم ترین اهداف برگزاری اولین نشست منطقه ای سه روسای نظام مهندسی را به خود اختصاص داده است. بررسی مسائل و مشکلات موجود و همچنین ارایه نقطه نظرات و پیشنهادات برای خروج از رکود ساختمان در سال جدید، از جمله مهم ترین محورهایی این نشست به شمار می رود.  • تاریخ درج تاریخ درج: 31 فروردین 1396