بازدید شخصیت های استانی از غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی هتلداری و جهانگردی پردیسان

بازدید شخصیت های استانی از غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی هتلداری و جهانگردی پردیسان
شخصیت های استانی از غرفه مرکز آموزش علمی کاربردی هتلداری و جهانگردی پردیسان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار مشهد بازدید کردند.
این نمایشگاه از  هفدهم تا بیستم آذر ماه جاری در محل نمایشگاه بین المللی مشهد در حال برگزاری است.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 19 آذر 1396