سمینار آموزشی «شرکت فرامدیا» در هتل پردیسان برگزار شد

سمینار آموزشی «شرکت فرامدیا» در هتل پردیسان برگزار شد
شرکت فرامدیا در سمینار آموزشی «آمینو اسید ها در تغذیه نشخوارکنندگان» میزبان 30 نفر از کارشناسان دامپروری و دامپزشکان بوده اند. کارشناسان فنی تعاونی های تخصصی خرید و فروش نهاده های دام و طیور، مدعوین دیگر این سمینار تخصصی را به خود اختصاص داده اند.
 اسیدهای آمینه، واحدهای ساختمانی پروتئین ها بوده و نقش ضروری در متابولیسم دارند، بنابراین برای تولید شیر بسیار حیاتی هستند و اگر جیره ها فقط از نظر یک اسید آمینه کمبود داشته باشند، تولید شیر از حد بهینه کمتر خواهد شد.
 بر این اساس، لزوم توجه به آنالیز مواد اولیه برای خوراک دام، تاکید بر استفاده از آمینو اسیدهای مختلف در پروتئین ها برای تغذیه دام، توجه به کیفیت پروتئین ها و ...، مهم ترین محورهای سمینار آموزشی «آمینو اسید ها در تغذیه نشخوارکنندگان» به شمار می رود.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 20 بهمن 1395