همایش بین المللی متروپلیس در هتل پنج ستاره پردیسان برگزار شد.

همایش بین المللی متروپلیس در هتل پنج ستاره پردیسان برگزار شد.
برگزاری همایش بین المللی متروپلیس در هتل پردیسان مشهد.
همایش بین المللی متروپلیس امسال به میزبانی ایران در شهر مشهد ،هتل پردیسان برگزار شد.
 این همایش سه روزه که در کارگاههای تخصصی و با حضور صاحبنظران برجسته بین المللی و داخلی انجام گرفت در تاریخ سه شنبه 8 اردیبهشت به کار خود پایان داد.دتدهندهدهعدتهه

  • تاریخ درج تاریخ درج: 2 خرداد 1394