همایش «کنترل و درمان سرطان ریه» در هتل پردیسان برگزار شد

همایش «کنترل و درمان سرطان ریه» در هتل پردیسان برگزار شد
این همایش یک روزه، توسط مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا برگزار شده است.
 متخصصان رادیوتراپی انکولوژی، متخصصان پزشکی هسته ای و همچنین متخصصان جراحی، مدعوین این همایش به شمار می رود.
 برخورد تشخیصی با سرطان های ریه و ندول منفرد ریوی، چگونگی ارزیابی مرحله بیماری و جایگاه و روش های جراحی در سرطان های ریه، از جمله مهم ترین محورهای همایش «کنترل و درمان سرطان ریه» را به خود اختصاص داده است.
علاوه بر این، می توان به محورهایی همچون روش های نوین کموتراپی در سرطان های ریه با سلول های اسمال و نان اسمال، روش های نوین رادیوتراپی در سرطان های ریه اسمال و نان اسمال، سرطان ریه متاستاتیک، کانسر لوکالی ادوانس نان اسمال ریه و ... اشاره کرد.


  • تاریخ درج تاریخ درج: 12 اردیبهشت 1396