گرد همایی نظام مهندسی در هتل پردیسان

گرد همایی نظام مهندسی در هتل پردیسان

جلسه توجیهی بودجه دفاترنظام مهندسی در شهرستان های خراسان رضوی با حضور روسا ،خزانه دار ها ، معاونت ها ،مدیران سازمان و دفاتر شهرستان ها در هتل پردیسان مشهد برگزار گردید  • تاریخ درج تاریخ درج: 8 اردیبهشت 1395