حضور هیئت فرانسوی در هتل پردیسان مشهد

حضور هیئت فرانسوی در هتل پردیسان مشهد
هیئت اقتصادی مشتمل بر 105 نماینده شرکت های فرانسوی چهارشنبه شب اول مهر جهت اقامت و برگزاری جلسه با گروه های اقتصادی خراسان رضوی وارد هتل پردیسان شدند.
  • تاریخ درج تاریخ درج: 1 مهر 1394