«دکتر ناصر میر سپاسی »

«دکتر ناصر میر سپاسی »
«دکتر ناصر میر سپاسی »
پدر علم مدیریت منابع انسانی ایران
استاد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم تحقیقات  • تاریخ درج تاریخ درج: 3 اردیبهشت 1396