نرخ استثنایی با خدمات CIP فرودگاهی

**ویژه آخر هفته ها**
اقامت بصورت فولبرد
به همراه:استخر، اینترنت، ترانسفرحرم، ترانسفر فرودگاهی، خدمات CIP و ...
05138791820